กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Release Date : 24-04-2021 20:07:07
กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนและตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งทางบกและทางทะเล พร้อมทั้งจัดกำลังพลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรับทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นและคลายความวิตกกังวล โดยในวันที่ 23 เมษายน 2564 สามารถจับกุมผู้ลักลอบเดินทางข้ามแดนโดยผิดกฎหมายได้จำนวน 6 ราย