กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม”รวมใจชาวสะตอน ป้องกัน”

Release Date : 24-04-2021 20:22:28
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม”รวมใจชาวสะตอน ป้องกัน”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

     กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม”รวมใจชาวสะตอน ป้องกัน” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนส้ม เพื่อทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคชิคุณกุนยา โรคไข้เลือดออก โรคซิกาและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณพื้นที่บ้านสวนส้ม ม. 5 ต.สะตอน ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 992 หลังคาเรือน

     ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ขวบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย