กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ต.จันทนิมิต จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

Release Date : 30-04-2021 22:11:35
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ต.จันทนิมิต จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”

เมื่อ 30เม.ย.64  กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ต.จันทนิมิต จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” จัดกำลังพล จำนวน 9นาย (ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กพร.กปช.จต. จำนวน 3นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.ฯ จำนวน 2นาย  เจ้าหน้าที่ ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1นาย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน 3นาย) นำโดย น.อ.ทนงศักดิ์  จันทร์งาม ผช.หก.กพร.กปช.จต. พร้อมด้วย นายจิระพัชร์  รัตนธรรมสุทธิ์ กำนัน ต.จันทนิมิต และ อสม.ตำบลจันทนิมิต จำนวน 7คน เข้าเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.จันทนิมิต จำนวน 5ครอบครัว และได้มอบให้กับครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 1ครอบครัว โดยมอบผ่าน รพ.สต.จันทนิมิต  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบหน้ากากอนามัย การมอบข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ไข่ไก่  น้ำดื่ม และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การบริการพี่น้องประชาชน ณ สถานพยาบาลต่างๆ  ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย