กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 08-05-2021 16:32:47
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3  ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6 พฤษภาคม 2564

    กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 นำโดย  น.อ.อดิเรก  อินทรวงศ์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ พร้อมด้วย น.อ.กฤษฎา  ชื่นชนม์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ (๑)  ฝอ.กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ และกำลังพล กอ.รมน.ภาค ๑ สย.๓ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย