กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Release Date : 18-05-2021 09:26:48
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เมื่อ 161600 พ.ค.64 กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระ ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริเวณชุมชนย่อยที่ 5 และ6 เทศบาลเมืองจันทรี อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี โดยมี พล.ร.ต.ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ธรรม รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธานมอบ และมี ประธานชุมชน และประธาน อสม.เป็นผู้แทนชุมชนในการรับมอบ