กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

Release Date : 03-07-2021 14:22:44
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 28 มิ.ย.64 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกำลังพลและจิตอาสาฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน 28 มิถุนายน ครบรอบปีที่ 62 บริเวณบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนอง อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 2,200 ต้น และบริเวณบ้านอิเทพ ตำบลบางชัน อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 2,300 ต้น พร้อมดำเนินการปลูกซ่อมในพื้นที่ที่เคยดำเนินการไปแล้วที่เกิดการล้มตาย ป่าชายเลนเป็นกลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขตน้ำลงต่ำสุดและน้ำขึ้นสูงสุด บริเวณตีนเขา อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบเขียวตลอดปี (evergreen species) ซึ่งมีลักษณะทางสรีรวิทยาและความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora spp.) เป็นไม้สำคัญและมีไม้ตระกูลอื่นบ้าง