กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดการอบรมสัมมนากฎหมายสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทางบกและทางทะเล ให้กับกำลังพลในสังกัด

Release Date : 19-07-2021 09:00:21
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดการอบรมสัมมนากฎหมายสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทางบกและทางทะเล ให้กับกำลังพลในสังกัด

วันที่ 13 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดการอบรมสัมมนากฎหมายสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทางบกและทางทะเล ให้กับกำลังพลในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีอภิรักษ์ กลิ่นหม่น เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดผ่านแดนต่างๆ ตามแนวชายแดน ได้มีองค์ความรู้ มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  การบรรยายหัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี" โดยวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดจันทบุรี และหัวข้อ "การข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522" โดยวิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี  ในการนี้พลเรือตรีอภิรักษ์ กลิ่นหม่น ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความเข้าใจในเรื่องการทำงานของแรงงาน รวมทั้งบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคประมง จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ จงมีความตั้งใจ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดการอบรมสัมมนากฎหมายสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทางบกและทางทะเล ให้กับกำลังพลในสังกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง