พิธีรายงานตน และรับฟังโอวาท ของผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ปีงบประมาณ 65

Release Date : 07-10-2021 10:32:42
พิธีรายงานตน และรับฟังโอวาท ของผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ปีงบประมาณ 65

พิธีรายงานตน และรับฟังโอวาท ของผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ปีงบประมาณ 65

วันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 1100 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด รับการรายงานตน ของกำลังพล ที่ออกปฏิบัติราชการชายแดน ในปีงบประมาณ 65 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยกล่าวให้โอวาทสำหรับกำลังพลในสังกัดได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

   1. ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

   2. สติรู้ตัว

   3. ปัญญารู้คิด

   4. สุจริตจริงใจ

   5. รู้รักสามัคคี