กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน

Release Date : 13-10-2021 22:49:51
กองทัพเรือ ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 กองทัพเรือ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต.) โดยจัดกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พื้นที่จังหวัดจันทบุรี (โดย นบภ.สนช.กจต.) จัดกำลังพล จำนวน 50 นาย รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน 4 คัน เรือท้องแบน จำนวน 8 ลำ ดังนี้

      1.1 บริเวณตลาดเจริญสุข หมู่บ้านเพิ่มพูลทรัพย์  ส.ทร.4 และวิทยาลัยนาฏศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

      1.2 บริเวณบ้านหนองระหาร ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2. พื้นที่จังหวัดตราด (นบภ.ฉก.นย.ตราด)

       -  บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอพยพประชาชน และขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ประชาชนต่างรู้สึกพอใจ มีขวัญกำลังใจดี และขอบคุณกองทัพเรือที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้