ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา

Release Date : 07-11-2021 11:22:05
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้สั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ โดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่าง ผู้นำท้องที่ คณะครู นักเรียน และกำลังทหาร ซึ่งสามารถสรุป การปฏิบัติ ได้ดังนี้

 1. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กองสนับสนุนการช่วยรบ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด

 1.1 จัดกำลังพล จำนวน 20 นาย พร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ร่วมกับคณะครูในการจัดสถานที่ และทำความสะอาดโรงเรียนวัดเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 1.2 จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดขุนซ่อง ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 2. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี

 2.1 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1301 จัดกำลังพล จำนวน 7 นาย ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขนาน บ้านทุ่งขนาน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 2.2 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1302 จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 2.3 กองพันทหารปืนใหญ่ กองกำลังด้านจันทบุรี - ตราด จัดกำลังพล จำนวน 8 นาย ทำความสะอาด และจัดสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านเขาหอม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

 2.4 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 2.5 ชุดปฏิบัติการพิเศษท่ี 614 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ตัดหญ้าสนามกีฬา ณ โรงเรียนวัดเกวียนหัก หมู่ที่ 7 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 3. หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด​

 3.1 กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด

 3.1.1 จัดกำลังพล จำนวน 12 นาย ปรับปรุงสถานที่ และตัดหญ้าสนามกีฬา ณ โรงเรียนบ้านคลองขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 3.1.2 จัดกำลังพล จำนวน 15 นาย ปรับปรุงสถานที่ และตัดหญ้าสนามกีฬา ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) หมู่ที่ 2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 3.2 ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1

 3.2.1 จัดกำลังพล จำนวน 15 นาย ปรับปรุงสถานที่ ตัดหญ้าสนามกีฬา และฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 3.2.2 จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราขกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านมะม่วง หมู่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 3.3 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ปรับปรุงสถานที่ และตัดหญ้าสนามกีฬา ณ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หมู่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 3.4 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1305 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านคลองประทุน หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 3.5 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1306 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

 3.6 ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 617 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ณ โรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่ 1 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในพื้นที่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาสืบไป