กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ร้อย.ทพ.นย.๕๔๓ (บ.เนินดินแดง) และผู้นำชุมชน บ.หนองกก ม.๗ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

Release Date : 22-11-2021 19:59:41
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ร้อย.ทพ.นย.๕๔๓ (บ.เนินดินแดง) และผู้นำชุมชน บ.หนองกก ม.๗ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพลบูรณาการร่วมกับ ร้อย.ทพ.นย.๕๔๓ (บ.เนินดินแดง) และผู้นำชุมชน บ.หนองกก ม.๗ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มแรงงานกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองกก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ.หนองกก ม.๗ฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในชุมชน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ มีแรงงานกัมพูชาที่ได้รับการตรวจทั้งสิ้น ๘๐ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย