กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน ในพื้นที่ บ้านคานรูด หมู่ที่ ๔ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 22-11-2021 20:06:00
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน ในพื้นที่ บ้านคานรูด หมู่ที่ ๔ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๔) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน ในพื้นที่ บ้านคานรูด หมู่ที่ ๔ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยได้ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต นางกุมรี ตุลารักษ์ อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่๑๘/๓ หมู่ที่ ๔ บ้านคานรูดฯซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและโรคชรา พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้เข้าเยี่ยมนางสุดา ศรีสุข  อายุ ๖๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๒ฯโดยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจำนวน ๔ นาย  ร่วมกับนายนริศ  บุญล้อม ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ นายไพศาล  ปานมอญ อายุ ๖๒ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พบว่ามีอาการป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีก(ซีกขวา) และแนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย