กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา และ จนท.พยาบาลเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน"

Release Date : 25-11-2021 16:11:05
กปช.จต. จัดกำลังพลจิตอาสา และ จนท.พยาบาลเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน"

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ชพส.๑๓๐๔ ฯ จัดกำลังพล และ จนท.พยาบาล ให้การสนับสนุน รพ.สต.บ่อพลอย ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แบบ ATK ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแอ่ง บ.คลองแอ่ง ม.๖ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ผลตรวจเป็นลบทุกคนไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย. (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และ จนท.พยาบาล ร่วมกับ นายพิทักษ์ สุขอรุณยืนยง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ บ้านหนองกก เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมเยียน นายพันธ์ สุขเลิศ อายุ ๗๕ ปี และนางอุน สุขเลิศ อายุ ๖๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖ ม.๗ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจร่างกายเบื้องต้น วัดความดัน และมอบยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๓ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และจัดกิจกรรม  “ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวนพเกล้า   ดวงจิตร อายุ ๖๐ ปี ดำเนินการร่างกายเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๔ ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกวียนหัก นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยติดเตียงจำนวน ๓ ราย คือ นางทวี วงษ์สุวรรณ อายุ๙๔ปี บ้านเลขที่ ๒๙   หมู่ที่๔ ฯ นางเยาวภา มีรส อายุ๖๒ปี บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๕ ฯ นางสมสุข แสวงหา อายุ๗๐ปี บ้านเลขที่๑๕/หมู่ที่๔ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย