กปช.จต. จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ

Release Date : 26-11-2021 12:32:46
กปช.จต. จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๗ ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล สนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ ในการตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพประชาชน(หมู่ที่ ๒)ในระดับท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๔ บ้านสลักคอก ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยได้เข้าเยี่ยมนางสุภาพ พงษ์เกิดลาภ อายุ ๕๓ ปี บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๔  ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๒ คน และได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  การปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับนางสาวมลิวัลย์  นิลบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรือ และบุคคลากรครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางปรือ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ร่วมปรับปรุงสถานที่จัดทำโครงการวิถีไทยใส่ใจความพอเพียง  และนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการตามโครงการ “กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเกษตร” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ได้รับทราบ ณ โรงเรียนวัดบางปรือ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย