กปช.จต. บูรณาการร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ฯ เทศบาลตำบลหนองตาคง กำนันตำบลหนองตาคง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแปลง ทำการตั้งด่านตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับแรงงานกัมพูชา

Release Date : 27-11-2021 10:48:07
กปช.จต. บูรณาการร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ฯ  เทศบาลตำบลหนองตาคง  กำนันตำบลหนองตาคง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแปลง ทำการตั้งด่านตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับแรงงานกัมพูชา

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ชพส.๑๓๐๒ฯ บูรณาการร่วมกับ ชค.ทพ.นย.๔ฯ  เทศบาลตำบลหนองตาคง  กำนันตำบลหนองตาคง และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแปลง ทำการตั้งด่านตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับแรงงานกัมพูชาที่สัญจรผ่าน ณ สามแยกจางวาง บ.จางวาง ม.๒ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๑๙๒ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด(พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจำนวน ๗ นาย ร่วมกับนางสาวนววรรณ  ผาลอย ผู้ใหญ่บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นายสมศักดิ์  แม่ประสพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(โต๊ะอิหม่าม) มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้จำนวน ๓ ราย และทำการตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ของมัสยิดอิ๊ควานนุสซุนนะห์ หมู่ที่ ๖ บ้านด่านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๖ พ.ย.๖๔ กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.ที่ ๖๑๕ ฯ)  จัดกำลังพลและอุปกรณ์ในการพัฒนา สนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง ทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และตัดหญ้า ให้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านด่านใหม่ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย