กปช.จต. ร่วมกับ นายนริศ บุญล้อม ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 28-11-2021 10:15:08
กปช.จต. ร่วมกับ นายนริศ  บุญล้อม ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๓.  เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด )  จำนวน ๔ นาย ร่วมกับ นายนริศ  บุญล้อม ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยตรวจเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน ๓ ราย พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วย คือ นางจวง  ยิ้มแฉล้ม อายุ ๙๒ ปี บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๕ ฯ นางเวียง  รัตนวาร อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ฯ และ นางสาวนที  รัตนวาร อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๔/๑ บ้านหนองยาง ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ ชุมชนหาดศาลเจ้า และชุมชนสะพานปลา หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.ฯ ๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกวียนหัก นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยติดเตียงจำนวน ๒ ราย คือ นางละเอียด มากสุข อายุ ๗๑ ปี บ้านเลขที่  ๔๒/๑  หมู่ที่๖ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และ นายดำรงค์ เจริญกิจ อายุ ๗๑ ปี บ้านเลขที่ ๓๙/๓๗ หมู่ที่๖ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.ฯ ๖๑๕) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยได้เข้าเยี่ยมนางสุรางค์ สัมมา อายุ ๕๕ ปี บ้านเลขที่ ๓๔/๓ หมู่ ๒  ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๕ คน และได้ดำเนินการตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน และทำแผล เนื่องจากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีแผลเรื้อรัง แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)  การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ (ชปศ.ฯ ๖๑๗)  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน " โดยเข้าเยี่ยม นางเสมอ ชำปฏิ  อายุ ๗๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑/๒ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย