กปช.จต.จัดกำลังพล ร่วมปรับปรุงสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

Release Date : 01-12-2021 16:42:32
กปช.จต.จัดกำลังพล ร่วมปรับปรุงสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

๔. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด )  จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับนางสุกัญญา  กูลนรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม และบุคคลากรครู นักเรียน โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม   ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ร่วมปรับปรุงสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้า แปลงเกษตร ตัดแต่งกิ่งไม้และ ต้นไม้บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริม การมีส่วนร่วม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ได้รับทราบ ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชป.ที่ ๑๒ ฯ )  จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ อำเภอโป่งน้ำร้อน สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลง กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน ผู้นำหมู่บ้าน และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจโควิดและคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บริเวณป้อมยามสายตรวจ บ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการตรวจทั้งหมด ๙๓ คน พบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๓ คน และนำเข้าสู่ขบวนการรักษาต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

๖. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าน้ำล่าง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” พร้อมตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน และแนะนำมาตรการในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย