กปช.จต. ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม และบุคคลากรครู นักเรียน โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ร่วมปรับปรุงสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

Release Date : 02-12-2021 10:32:14
กปช.จต. ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม และบุคคลากรครู นักเรียน โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ร่วมปรับปรุงสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

๔. เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด )   จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับนางสุกัญญา  กูลนรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม และบุคคลากรครู นักเรียน โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ร่วมปรับปรุงสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ พร้อมกับเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕. เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ )   จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมกับ จนท.พยาบาล ร่วมกับ นายพิทักษ์ สุขอรุณยืนยง ผญบ. ม.๗ บ้านหนองกก ทำการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมเยียน นางยัง ลี้ภัย อายุ ๗๗  ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๖ ม.๗ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖. เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๕ ฯ )   จัดกำลังสนับสนุนโรงเรียนวัดสลักเพชร หมู่ที่ ๕ บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยร่วมกับคณะครู นักเรียนและจนท.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมรองรับการประเมิน โรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗. เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ.๖๑๗ ฯ )   จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " โดยเข้าเยี่ยม นายเรืองวิทย์ พลับแก้ว อายุ ๖๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย