กปช.จต.จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.ไม้รูด ให้ความช่วยเหลือ นาง หน่วง ภักดี ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

Release Date : 03-12-2021 14:54:24
กปช.จต.จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.ไม้รูด ให้ความช่วยเหลือ นาง หน่วง ภักดี ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ อบต.ไม้รูด ให้ความช่วยเหลือ นาง หน่วง ภักดี  อยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เนื่องจากบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ล้มทับหลังคา เนื่องจากลมแรง โดยดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักทับบริเวณหลังคา และเก็บกิ่งไม้ออกจากบริเวณบ้านพัก การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดสลักเพชร โดยร่วมกับคณะครู และ จนท.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และจัดเตรียมสถานที่ทำโรงเพาะเห็ดฟางเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร หมู่ที่ ๕ บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ)จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำกองร้อยตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ออกให้บริการวัดความดันโลหิตและจ่ายยาตามอาการ พร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙( COVID-19 ) ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๖ บ้านตระกูลพัฒนา ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุข การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย