กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำฝาย ชะลอน้ำ “ฝายน้ำมีชีวิต”

Release Date : 04-12-2021 22:18:17
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำฝาย ชะลอน้ำ “ฝายน้ำมีชีวิต”

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชบข.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพล  ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ บ.หมื่นด่าน ม.๘ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำฝาย ชะลอน้ำ “ฝายน้ำมีชีวิต” ณ บริเวณคลองฉนาก บ.หมื่นด่าน ม.๘ ฯ โดยมี นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ และ น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ฯ  อำนวยการดำเนินกิจกรรมฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลพวา ส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะบริเวณสองข้างทางหลัก หน้าเทศบาลพวา จนถึงอ่างประแกต การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๗ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๕ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ โดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)และบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)ให้กับ นางสุทัศน์ แนวพะนา อายุ ๗๑ ปี ประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย