กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลออกให้บริการให้คำแนะนำ ทางการแพทย์แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน

Release Date : 04-12-2021 22:41:19
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลออกให้บริการให้คำแนะนำ ทางการแพทย์แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับ นายชูศักดิ์  จันทร์เกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านคลองขนุน ฯ ออกให้บริการให้คำแนะนำ ทางการแพทย์แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ให้กับ นางสุรภี  ภู่ทอง ราษฎร หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ ๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพเบื้องต้น นางสาวสุวรรณี    หลักทอง อายุ ๗๓ ปี ประชาชน บ้านหินดาษ หมู่ที่ ๘ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มอบยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว ภายใต้กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชปศ ๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยได้เข้าเยี่ยม นายทองสุข ศรีบุญ อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่๔ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา โดยหน่วยได้ดำเนินการ มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ ๖๑๕ฯ)  จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยได้เข้าเยี่ยมนางกาญจนี เวชศาสตร์  อายุ ๕๙  ปี บ้านเลขที่ ๓๑ /๒ หมู่ที่๒ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๖ คน และได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)  การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ ๑๓๐๕ฯ)  จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันให้การสนับสนุน สำนักงานชลประทานที่ ๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี) ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๓๗ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำสะพานหินฯส่งไปตามทางน้ำธรรมชาติและท่อน้ำระบบชลประทาน ณ อ่างเก็บน้ำสะพานหิน  บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ประชาชน
ในพื้นที่ ม.๔ (บ้านคลองประทุน) ม.๗ (บ้านคลองพลุ) และ ม.๘ (บ้านท่าเส้น) ต.แหลมกลัดฯ ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้มีน้ำไว้บริโภคและทำการเกษตร ได้อย่างเพียงพอ
 
 
 
เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล
 ตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ออกให้บริการ วัดความดันโลหิต /จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตราการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้กับ นาย บุญธรรม มันไห้ อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล จาก นขต. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ประกอบด้วย รพ.สนาม บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ ฯ วัดคลองคาคง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน ฯ รพ.สต.บ้านวังกระทิง ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน ฯ วัดชะแมบ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี เส้นทางเข้า- ออก รพ.สต.บ้านหนองบอน อ.บ่อไร่ ฯ และ วัดคลองพร้าว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้างฯ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย