กปช.จต. จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 07-12-2021 21:45:29
กปช.จต.  จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นายสุวรรณ  นพสาย อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๕ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ )  จัดกำลังพล และ จนท.พยาบาล จำนวน ๓ นาย ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นางชวน กระชน อายุ ๗๘ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๑ ม.๒ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยในโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำมาตรการในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๕ บ้านมะอึกแรด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ ฯ )จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว ภายใต้กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยได้เข้าพบครอบครัว นางสาวโสภาหยด จ้าว อายุ ๔๕ ปี หมู่ที่ ๕ บ้านเขาฆ้อง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย