กปช.จต. จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

Release Date : 07-12-2021 21:52:06
กปช.จต. จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ )จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางสาวรัชนี สระงาม อายุ ๕๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๖ หมู่ที่๔ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ ) จัดกำลังพลสนับสนุนวัดคลองนนทรี ดำเนินการพัฒนา ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในวัดคลองนนทรี  หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๖ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แจกจ่ายให้กับประชาชน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย