กปช.จต.จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

Release Date : 07-12-2021 22:01:53
 กปช.จต.จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ )  จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕ พิกัด TV 177526 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเชื้อไวรัส ฯ ด้วยชุดตรวจแบบ  Antigen Test Kid (ATK) ให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายทั้งปวง ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๒๓๕ ราย ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อ ๔ ราย และดำเนินการเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน โดยได้เข้าพบครอบครัว นายไสว บุญลือ อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๓ หมู่ ๕ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒ ) จัดกำลังพล และ จนท.แจ้งเตือนฯ ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด พร้อมกับเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยฯ ร่วมกับนายธะรงณ์  แสนบุญวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ บ.สวนส้มล่าง ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค , หน้ากากอนามัย และติดตามการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับนายอาทร  ระบายศรี บ้านเลขที่ ๔๙๙ ม.๑๒ บ.สวนส้มล่าง ฯ นายเกิด  สิงห์ขร บ้านเลขที่ ๑๖๖/๑ ม.๕ บ.สวนส้ม ฯ และ นายถวิล  ทิอุทิศ บ้านเลขที่ ๒๕๓ ม.๑๒ บ.สวนส้มล่าง ต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัว นางกัลญาณี กุลหงษ์ อายุ ๖๒ ปี มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งขนมจีน ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ “หมอเดินเท้าหาเข้าชุมชน” ๑ วัน ๑ ครอบครัว ภายใต้กิจกรรม “ บวร ” (บ้าน วัด โรงเรียน) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย