กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

Release Date : 07-12-2021 22:07:50
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน บ้านคลองสน หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยได้เข้าเยี่ยม นางบุญเรียม   วาปีโส  อายุ ๖๓  ปี บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๓ ฯ และได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ)  จัดกำลังพลร่วมกับครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ โดยการตัดหญ้า เก็บกวาดทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ นายเกรียงไกร  บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ฯ และประชาชนในพื้นที่ ทำการรื้อถอนบ้านหลังเก่าของ นางสาวบุญลือ  พวงสุวรรณ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมที่จะสร้างบ้านใหม่ เนื่องจากบ้านหลังปัจจุบัน มีสภาพเก่าและชำรุดมาก ณ บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ) จัดกำลังพล พร้อมด้วย จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๔ บ้านคอแล ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย