กปช.จต.ให้ข้อแนะนำการใช้ระบบเตือนภัยช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

Release Date : 09-12-2021 23:05:43
กปช.จต.ให้ข้อแนะนำการใช้ระบบเตือนภัยช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เมื่อ 091000 ธ.ค.64 กปช.จต.ได้เรียนเชิญ น.อ.อนุสรณ์  ยังคุ้มญาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์ สสท.ทร.พบปะและให้ข้อแนะนำการใช้ระบบเตือนภัยช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะเข้ามาในพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยของประชาชน( ตัวต้นแบบ) ให้กับ จนท.ร้อย.ทพ.นย.544  จนท.เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปทดลองติดตั้งและทดสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำระบบฯ ให้สมบูรณ์ เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ต่อไป ณ ฐานปฏิบัติการบ้านคลองพอก ร้อย.ทพ.นย.544 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ศบภ.กปช.จต. กอง สนช.กจต. ศปศ.61 ฉก.นย.จันทบุรี ฉก.ทพ.นย.และ ปภ.จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด พร้อมด้วยกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาล รวมจำนวน ๗ นาย ร่วมกับ นายเกรียงไกร  บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ นายเสน่ห์  คีรีแลง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ นางอรุณ  อร่ามยิ่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองบ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ร่วมพบปะประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยเข้าพบปะพูดคุย แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วย และผู้ดูแล ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑.๑ นายเหลือ  จุลสินธุ์ อายุ ๙๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ป่วยเป็นโรคชรา เดินไม่ได้ ขาไม่สามารถเหยียดตรงได้ ต้องให้อาหารทางสาย

๑.๒ นางอุไร  อร่ามยิ่ง อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ป่วยติดเตียงเนื่องจาก หกล้ม กระดูกสะโพกแตก สามารถรับประทานอาหารทั่วไปได้

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖๓๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓) จัดกำลังพล จำนวน ๓ ชุดปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย