กปช.จต. จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.พยาบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ จัดกิจกรรม หมอเดินเท้าเข้าชุมชน

Release Date : 12-12-2021 17:34:55
กปช.จต. จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.พยาบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ จัดกิจกรรม หมอเดินเท้าเข้าชุมชน

๒. เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.พยาบาล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๗ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ จัดกิจกรรม หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในการให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันตนจากไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ

 

เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต. )จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่าย ยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่นางวัลดี  เสวกมาก  อายุ ๕๙ บ้านเลขที่ ๑๔/๑ บ้านมาบคล้า ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน และนางฝ้าย  มะระคา  อายุ ๗๘ บ้านเลขที่ ๑๔/๒ บ้านมาบคล้า ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ พยาบาล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ นายชูศักดิ์  ทองพูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติพัฒนา เดินเท้าเข้าชุมชน เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ ทางการแพทย์แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ หมอ เดินเท้าเข้าชุมชน ให้กับ นายเฉย   เจริญดี ราษฎร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย