กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ทำการแจกจ่าย ถุงยังชีพให้กับ ประชาชนบ้านด่านเนินสูง

Release Date : 12-12-2021 17:43:11
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ทำการแจกจ่าย ถุงยังชีพให้กับ ประชาชนบ้านด่านเนินสูง

 เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพลจำนวน ๘ นาย ร่วมกับ นายธนกฤต  กุมภะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เขต ๙ อำเภอเมืองตราด , นางสาวนววรรณ  ผาลอย ผู้ใหญ่บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖ ทำการแจกจ่าย ถุงยังชีพให้กับ ประชาชนบ้านด่านเนินสูง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อใช้บรรเทาความทุกข์ ของประชาชน ในช่วงสถาณการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มื่อ ๑๑ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ฯ ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน บ้านสลักเพชร หมู่ที่๒ ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  โดยได้เข้าเยี่ยม นางกาญจนี   เวชศาสตร์ อายุ ๕๙ บ้านเลขที่ ๓๑/๒  หมู่ที่๒ฯ ครอบครัวนี้มีสมาชิก ๖ คนโดยได้ทำการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย