กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 14-12-2021 13:51:40
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)

 เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน)โดยร่วมกับคณะครูฯ พัฒนาและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา หมู่ที่๒ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ฯ ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยสนับสนุนกำลังพล เพื่อพัฒนา ตัดหญ้า เก็บกวาด ทำความสะอาดห้องน้ำ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในวัดคลองนนทรี  หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ฯ ) จัดกำลังพลสนับสนุนโรงเรียนวัดเกวียนหัก ในการป้องกันยุงลาย โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม"บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยได้ทำการพ่นหมอกควัน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  บริเวณ โรงเรียนวัดเกวียนหัก หมู่ที่๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี เพื่อตัดวงจรการแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย