กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

Release Date : 14-12-2021 14:08:27
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยมเยียน นางสาวสมาน สัมมา อายุ ๘๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ ตลอดจนมาตรการระวังป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ)  ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าชุมชน "  จำนวน ๓ ราย คือ นางจำเรียง พวงนาค อายุ ๖๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๕ หมู่ ๔ ฯ นายจำนงค์ โตวิรัตน์ อายุ ๖๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๔ ฯ และ  พระบัว แสงจันทร์ อายุ ๘๑ ปี วัดคลองมะนาว ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต และมอบยาสามัญประจำบ้าน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นางสาวรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนนางเนียบ  เจริญสุข ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ และหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลในโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ออกให้บริการวัดความดันโลหิต /จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตราการในการป้องกัน Covid-๑๙ ให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านตรอกเกษตร ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขในพื้นที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย