กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นายจตุรงค์ หอมหวล ผู้ใหญ่บ้านทับมะกอก ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

Release Date : 14-12-2021 14:30:25
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นายจตุรงค์  หอมหวล ผู้ใหญ่บ้านทับมะกอก ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นายจตุรงค์  หอมหวล ผู้ใหญ่บ้านทับมะกอก ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์และมอบสิ่งของตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ให้กับผู้สูงอายุ นางเล็ก  บุญแดง บ้านเลขที่ ๔๕/๑ หมู่๕ บ้านทับมะกอก ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ศปชด. ฯ ) จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการอำนวยความสะดวก และบริการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)  ให้กับแรงงานไทย-กัมพูชา ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านคลองบอน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบอน หมู่ ๔ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมถวายยารักษาโรค ให้แก่ พระองอาจ อนุตโร  อายุ ๔๙ ปี  พระลูกวัด วัดทรัพย์เจริญ หมู่๑๑ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๗ นาย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน บ้านผักกาด ดำเนินการตามโครงการ "บวร" โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ วัดผักกาด หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย