กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยนเยียนประชาชน

Release Date : 16-12-2021 21:08:50
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยนเยียนประชาชน

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ. ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยนเยียนประชาชน โดยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต นางอุบล  บำรุงวงษ์ อายุ ๖๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖/๒ หมู่ที่๔ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้ดำเนินการ  มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ. ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ บ้านคลองสน หมู่ที่๓ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ ฯ. ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยมเยียน นายทัด รัตนพิทักษ์ อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่าย ยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่นางสาว นิสา  โพธิ์ทอง อายุ ๓๔ ปี ผู้ป่วยติดเตียง บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย