กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วยเนินการมุงหลังคาโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา

Release Date : 16-12-2021 21:24:48
 กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วยเนินการมุงหลังคาโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วยจำนวน ๖ นาย ดำเนินการมุงหลังคา/ติดฝ้าเพดาน/ก่ออิฐโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ในโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หมู่ ๑ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับคณะครูฯ ดำเนินการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการเปิดการเรียนในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ หมู่ ๓ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) และ ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ร่วมกับ อำเภอโป่งน้ำร้อน ฯ และหน่วยงานในพื้นที่ บูรณาการตั้งจุดตรวจร่วมเชิงรุก ณ แยกจางวาง ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย