กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

Release Date : 16-12-2021 21:29:04
 กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ )จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านสวนมะพร้าว เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน นายขวัญชัย จันตะเคียน พร้อมมอบของสาธารณูปโภคและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมสมทบกับบุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ท่าเรือกัลปังหา ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๒๕ นาย ร่วมกับกำลังพลจาก ชค.ทพ.นย.๓ ฯ จำนวน ๑๐ นาย และ นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิแพทย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ในการการจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยได้ดำเนินการถากถางพื้นที่ ปรับเกลี่ยหินในบริเวณน้ำตก และตัดหญ้าบริเวณทางเข้าตลอดสองข้างทางมาจนถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว น้ำตกสะพานหิน ณ น้ำตกสะพานหิน หมู่ที่ ๕ บ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นางสาว สมนึก อยู่ศรี อายุ ๗๐ ปี  บ้านเลขที่ ๑๗๖ หมู่ ๑๓ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย