กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ)จัดกำลังพลสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกลัด

Release Date : 20-12-2021 11:43:47
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ)จัดกำลังพลสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกลัด

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๕ฯ)จัดกำลังพลสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกลัด บ.แหลมกลัด ม.๒ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านนอกรั้วและบริเวณภายในหน้าอาคารบริการประชาชน  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่าย ยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นายมงคล  แสงเนตร อายุ ๘๘ ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง นางหอ แสงเนตร อายุ ๗๗ ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ณ บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อนฯ และ นางอุบล  วรรณบุตร อายุ ๘๓ ปี เป็นโรคกระดูกทับเส้น ณ บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗.) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาวมาลี มาศรวง บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่๑ บ้านแหลมยาง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการวัดความดันโลหิตและจ่ายยาตามอาการ พร้อมกับแนะนำมาตรการในการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ในโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย