กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต. ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมพัฒนาในการดำเนินการกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 20-12-2021 12:01:02
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต. ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมพัฒนาในการดำเนินการกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต. ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมพัฒนาในการดำเนินการกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านใหม่และจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"โดยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ยากจน ในพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐ นาย ในการดำเนินโครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ให้แก่นาง ฉวี  อินทร์กรณ์  อายุ ๖๘ ปี  บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย