กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาย บุญรอด ธรรมชาติ ผู้ป่วยติดเตียง

Release Date : 20-12-2021 14:40:26
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)   จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาย บุญรอด  ธรรมชาติ ผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด)  จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นางสาวรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน นาย บุญรอด  ธรรมชาติ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบและหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ)  จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น,ท้องที่ และ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนโครงหลังคาใหม่ให้กับบ้านนางสาวมาลี มาศรวง บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่๑ บ้านแหลมยาง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด ตามโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๕ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย