กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๒ นาย เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน

Release Date : 21-12-2021 15:45:54
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๒ นาย เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๒ นาย เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสาวกัลญาณีย์   สิงห์แก้ว อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๑/๒ หมู่ที่ ๓ บ้านแก่ง ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนวางโครงหลังคาใหม่ ให้กับบ้านนางสาวมาลี มาศรวง บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่๑ บ้านแหลมยาง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๕ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ ) จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  โดยได้เข้าเยี่ยม นายวิเชียร ไกรสมุทร อายุ ๗๓ ปี และนางแดง ไกรสมุทร อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๓๐/๑  หมู่ที่๒ฯ ทำการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ออกให้บริการวัดความดันและจ่ายยาตามอาการ พร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๕ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย ดำเนินการตามโครงการ "บวร" โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนา ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ ๖ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย