กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ฯ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

Release Date : 28-12-2021 15:12:57
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ฯ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ฯ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางอุดม อี่พานิช อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๒/๔๖ หมู่ที่๔ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๗ นาย จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่และทำความสะอาด วัดผักกาด หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย