กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

Release Date : 28-12-2021 21:43:05
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

เมื่อวันที่ 28ธันวาคม 2564กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมเนื่องในวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

     1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บูรณาการความร่วมมือกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวบางกะจะ

          1.1บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพลับบางกะจะ และโรงเรียนวัดพลับบางกะจะ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

          1.2ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

     2. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,028 กล่อง ณ ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี