กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่

Release Date : 14-01-2022 15:16:29
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่

๑. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ ฯ) จัดกำลังพล (จนท.พยาบาล) บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระทิง และ นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีตระกูล ผญบ.ม.๙ บ.ทรัพย์ประเมิน ฯ ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ.ทรัพย์ประเมิน ม.๙ ต.โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๖๑๔ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  โดยให้คำแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน  ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" บ้านคลองนนทรี  หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด เข้าเยี่ยม นางรัตนา  ภรินนันท์ อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๙/๕  หมู่ที่๑ฯ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และตรวจวัดความดันโลหิต  มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๔. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลเยี่ยมเยียนและออกให้บริการ วัดความดันโลหิต/จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตราการในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านหาดเล็ก หมู่ ๔  ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล พบปะเยี่ยมเยียน – พัฒนาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านโขดทราย หมู่  ๒ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านฯ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทำการตรวจด้วยชุดตรวจแบบ ATK ให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายทั้งปวง มีผู้เข้ารับการตรวจ ๑๕๒ ราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง