กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 16-01-2022 10:13:13
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด  จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนคลองมะขาม บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบบ้านพักอาศัยเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ของ นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

๓. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมใหม่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ บ้านแหลมใหม่ ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่แรงงานต่างด้าว จำนวน 45 คน ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อ

๕. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๓) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางลำพวน เพชรทอง อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙  หมู่ที่๕ บ้านจันตาแป๊ะ ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๔) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่๔ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยได้ให้คำแนะนำวิธีดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้เน้นย้ำให้ประชาชน ในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๗. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๕ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ ที่พักสงฆ์ป่ากุญชร ปมุตโต (ธ)  บ้านด่านเก่า  หมู่ที่๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๗ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดเนินทราย  หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด  จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง