กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ฯ

Release Date : 17-01-2022 09:59:17
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ฯ

๑. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ฯ ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัยสถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง   ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรม เดอะ บลู เกาะช้างรีสอร์ท  บ้านคลองพร้าว  หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๙ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ๖๑๗ ฯ นาย วชิระ  กระต่ายจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม  นางสาวรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒   นาย ฤชา ถีระเจริญ  ผู้ใหญ่บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๙  ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันเตรียมพื้นที่สำหรับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ "โคกหนองนา โมเดล" เกษตรตามศาสตร์พระราชา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ)จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดหาดทรายแดง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพลจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกันโดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ ศูนย์ที่พักชั่วคราวผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวกัมพูชา บ้านพญากำพุช หมู่ ๒ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง