กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

Release Date : 18-01-2022 09:25:03
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๑. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๔๔ ราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

๒. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนาง เลี่ยม วงษ์เจริญ อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดผักกาด หมู่ ๓. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพลร่วมกับ นางพานีย์ ปนชู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโป่งน้ำร้อน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำกิจกรรม"หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และวัดความดัน แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงแนะนำการป้องกันตนเอง จากโรค COVID-19 ให้แก่ นาง พิสมัย สืบจันทร์ อายุ ๖๕ ปี ผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากเป็นโรคเบาหวาน แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อยู่บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๖ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพล ๑๑ นาย ดำเนินการตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อเตรียมการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๖. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒)  จัดกำลังพล พบปะเยี่ยมเยียน พัฒนาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายกเหล่ากาชาดอำเภอบ่อไร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และมอบสิ่งของช่วยเหลือ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งได้รับความเสียหายจากกรณีเพลิงไหม้บ้าน และร่วมกันวางแผนดำเนินการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ต่อไป

๘. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) โดย นาวาเอก ปรัชญา  หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ฯ เดินทางเข้าสำรวจการซ่อมแซมและต่อเติมบ้าน ของ นาง ยุพา  เอกนิกร โดย ชุดช่างของชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ ดำเนินการก่อสร้างในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”  โดยเริ่มมุงหลังคาและเทแบบก่ออิฐ ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และจุดคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง