กปช.จต.( ฉก.นย.ตราด ) ร่วมพบปะประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓ ราย

Release Date : 19-01-2022 10:27:04
กปช.จต.( ฉก.นย.ตราด ) ร่วมพบปะประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓ ราย

๑. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต.( ฉก.นย.ตราด )  โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ตราด และกำลังพล ร่วมกับ นายประเสริฐ  ใหญ่ยอด ผู้ใหญ่บ้านบางปรง หมู่ที่ ๓ และนายพงษ์สันต์  เครือปินไชย ผู้ใหญ่บ้านหินโค่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยแร้ง ฯ ร่วมพบปะประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓ ราย ตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยเข้าพบปะพูดคุย แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วย และผู้ดูแล ในพื้นที่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล พบปะเยี่ยมเยียน-พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน พูดคุย แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านคลองสน หมู่ ๕ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่จราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนให้กับ นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดสะพานหิน  ตำบลแหลมกลัด ฯ  โรงเรียนบ้านหนองม่วง  ตำบลไม้รูด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย บริเวณ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๘ นาย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการก่ออิฐและทำห้องน้ำ/ห้องสุขา ในโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นาง ยุพา เอกนิกร  ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักเพชร ดำเนินการตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ ATK ให้กับ คณะกรรมการประเมินของ ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  ผู้ที่เข้ารับฟังการประเมิน และนักเรียน  ในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร  บ้านสลักเพชรเหนือ  หมู่ที่๕ ตำบลเกาะช้างใต้   อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพลและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก พร้อมเจ้าหน้าพยาบาลของหน่วย ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ พระสมภพ ญาณทัตโต พระภิกษุวัดหนองมะค่า ประสบอุบัติเหตุถูกสุนัขกัดบริเวณขาซ้าย และนำส่ง โรงพยาบาลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับการรักษาพยาบาลต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.( ฉก.นย.ตราด ) ร่วมพบปะประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๓ ราย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง