กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

Release Date : 22-01-2022 20:31:50
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง

๑. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง   ( Local  Quarantine )  ณ โรงแรมเดอะบลูเกาะช้างรีสอร์ท  บ้านคลองพร้าว  หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ฯ) จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" โดยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและวัดความดัน แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงแนะนำการป้องกันตนเอง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นางตวน อภิบาลศรี อายุ ๘๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล พบปะเยี่ยมเยียนและออกให้บริการ ตามโครงการ “หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน” โดยการวัดความดันโลหิต/จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ "ฝายน้ำมีชีวิต" บริเวณ คลองพีด หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) โดย น.อ.ปรัชญา  หาญเทียม หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ร่วมกับ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล จังหวัดตราด มอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน ๑ ราย คือ นางยุพา  เอกนิกร ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วงโสม จัดเตรียมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีน (Covid-19) ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วงโสม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นายพีระ  เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด ผู้นำท้องถิ่น ตำบลตะกาง ตำบลท่าพริก ตำบลท่ากุ่ม และ ตำบลแหลมกลัด ประชุมหารือในการรับมือภัยแล้ง และอัคคีภัย (ไฟป่า) เพื่อหาแนวทาง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ เผชิญเหตุได้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมี นายชาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์  ต่างหู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางปรง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำรวจข้อมูลและพบปะเยี่ยมเยียน นางสาวจันทนา  อิงขนร  อายุ ๕๖ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบถามเรื่องสุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ ณ บ้านเลขที่ ๘/๕ หมู่ที่ ๓ บ้านบางปรง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ร่วมกับนายปาด เห็ดตูม ผู้ใหญ่บ้านบึงชนังล่าง ฯ ทำกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) มอบหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ นางกง นพสาย  อายุ ๘๔ ปี บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๕ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นายอุบล แคเหมือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม" บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) แก่ นางสมบุญ รอดไพร อายุ ๘๒ ปี ประชาชน หมู่ ๕ บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๕ ฯ) จัดกำลังพลสนับสนุนอำเภอเกาะช้าง ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง