ปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ ฯ) จัดกำลังพล (จนท.พยาบาล) บูรณาการร่วมกับ รพ.สอยดาว รพ.สต.ทุ่งขนาน อสม.

Release Date : 22-01-2022 20:38:11
ปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ ฯ) จัดกำลังพล (จนท.พยาบาล) บูรณาการร่วมกับ รพ.สอยดาว รพ.สต.ทุ่งขนาน อสม.

๑. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ ฯ) จัดกำลังพล (จนท.พยาบาล) บูรณาการร่วมกับ รพ.สอยดาว รพ.สต.ทุ่งขนาน อสม.ต.ทุ่งขนาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เข็มที่ ๑, ๒ และเข็มที่ ๓ ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย และแรงงานชาวกัมพูชา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรค ณ วัดทุ่งขนาน บ.ทุ่งขนาน ม.๑ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพล (จนท.พยาบาล) บูรณาการร่วมกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ บ.เทพนิมิต ม.๒ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ.เทพนิมิต ม.๒ ต.เทพนิมิต ฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรค โดยมีแรงงานชาวกัมพูชาที่ได้รับการตรวจ จำนวน ๑๔๑ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

๓. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย สนับสนุนการเคลื่อนย้ายตู้ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายบุญส่ง ดิษจันทร์ อายุ ๘๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๐/๔  หมู่ที่ ๒ บ้านซอยหนึ่ง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ ชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยมนายมนัส  อารุณ กำนันเทศบาลตำบลวังสรรพรส และประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๖. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ ชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยได้เข้าเยี่ยม นางลำใย   สลักเพชร อายุ ๗๗ ปี บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่มี่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ ชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" โดยเข้าเยี่ยม นายมงคล ศิลาอาสน์ อายุ ๖๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๕  หมู่มี่ ๒ บ้านท่าแพ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลจัดกิจกรรมมอบข้าวสาร  น้ำดื่ม ขนม หน้ากากอนามัย และมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านซับตารี  หมู่ ๒  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตารี คณะครูและนักเรียน ร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าว

๙. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ นางธรัญญา นมสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน ออกพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่  จำนวน ๒ ราย คือ นาง เปรียบ ชำเกิด อายุ ๗๗ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๐ และนายแรม สุขเลิศ อายุ ๖๓ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๔ หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ) จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง โดยดำเนินการก่ออิฐเพิ่มเติมในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ของ นางยุพา  เอกนิกร หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย ร่วมกับประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารรีรัตนราชกัญญา” เก็บ คัดแยก ขยะชายหาด และขยะในทะเล เป็นการมุ่งเน้นขยะพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่ม เพื่อนำไปแปรรูปเป็น ผ้าห่ม และเสื้อ  ในการนี้เป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน ณ ชายหาดแหลมตาเชื้อ หมู่ที่ ๖ บ้านธรรมชาติล่าง ตำบลแหลมงอบ อำเภอเเหลมงอบ จังหวัดตราด