กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

Release Date : 23-01-2022 20:59:40
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

๑. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดป่าคลองใจ หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๗ นาย สนับสนุนการก่อสร้าง ดำเนินการขึ้นโครงหลังคาในการสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้าง โดยก่ออิฐเพิ่มเติม/ทำห้องน้ำ/ห้องสุขา ในโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ของ นางยุพา  เอกนิกร หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วงโสม ในการจัดสถานที่สำหรับฉีดวัคซีน (Covid-19) ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วงโสม หมู่ที่ ๓ บ้านห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ นางนันทพร  บุญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก บุคลากรครู นักเรียน นายสมบัติ  สังข์เอียด ผู้ใหญ่บ้านทุ่งไก่ดัก หมู่ที่ ๔ และประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอาคารเรียน เพื่อให้พร้อมในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๓ )  จัดกำลังพลร่วมกับ เทศบาลตำบลพวา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ. ๘ (คลองแดง) อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างฤาไนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลพวา หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อไฟไหม้ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๔ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นายอังกาบ  พิมพะกรณ์ อายุ ๗๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕/๑ หมู่ที่๗  ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้พิการประเภท ๓ การเคลื่อนไหว โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๘. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๕ ) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ร่วมกับ  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่  ทำการเก็บขยะป่าชายเลน และขยะทั่วไป และคัดแยกขยะ ประเภทขวดน้ำดื่มพลาสติก บริเวณ เส้นทางเข้าสะพานแดง”เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านสลักเพชร” บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่ ๕  ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๗ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางยัง อภิบาลศรี อายุ ๙๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๖/๑ หมู่ที่๔ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง