กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

Release Date : 23-01-2022 21:08:37
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

๑. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย. ๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับ ประชาชนในพื้นที่ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ วัดเกษมสีมาราม (วัดหาดเล็ก) ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการมุงหลังคาในการสร้างที่พักอาศัย ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๓ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จำนวน ๓ นาย เข้าพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางคนอง   พุฒเคณ อายุ ๕๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗/๑  หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพศ.๖๑๔ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางลำพา  ปัญญาทิพย์ อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้โรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๕. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๕ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" บ้านคลองสน หมู่ที่๓ ตำบลเกาะช้าง  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด โดยเข้าเข้าเยี่ยม นายพนม   ดอกเดื่อ  อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๗๖/๑  หมู่ที่ ๑ฯ มอบหน้ากากอนามัยทางแพทย์และตรวจวัดความดันโลหิต  มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)

๖. เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๗ ) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง