นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) สนธิกำลัง ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ

Release Date : 25-01-2022 10:37:59
นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) สนธิกำลัง ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ

๑. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) สนธิกำลัง ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ เพื่อเตรียมการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ภัยแล้ง และอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๔ฯ ) สนับสนุนยานพาหนะพร้อมพลขับ สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแอ่ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด ในการรับ – ส่งผู้ป่วยโรคมะเร็งมาทำการตรวจมะเร็งเต้านม โดยมีมูลนิธิกาญจนบารมี มาให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ ถ.ท่าเรือจ้าง ต.บางพระ อ.เมืองตราด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.)  จัดกำลังพล จำนวน ๑๕ นาย ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม "บวร" ร่วมกันตัดหญ้า และทำความสะอาด ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ.๖๑๕ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยสนับสนุนโรงเรียนวัดสลักเพชรฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักเพชร เพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยชุดตรวจ ATK  ให้กับครู/อาจารย์ และนักเรียน เพื่อทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ที่๕ ตำบลเกาะช้างใต้   อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ )  จัดกำลังพลเข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำท้องถิ่น โดยเข้าพบปะกับนายคูณ   คำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านโป่งเกตุ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19

๖. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ )  จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางยุพิณ บรรเทาวงษ์ อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕  หมู่ที่๘ บ้านน้ำฉู่ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้โรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๗. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพศ๖๑๗ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางนก สัมมา อายุ ๘๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๗/๑ บ้านหนองปรือ  หมู่ที่๕ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียงจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบซีกซ้าย โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๘. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางประทัด สุขเนตร อายุ๖๕ ปีอยู่บ้านเลขที่ ๑๗/๔ หมู่๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๙. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางเยื้อน  ภารพันธุ์ อายุ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ ๔ ตำบลไม้รูด ฯ และ นางเจียม จันสถิ อายุ ๖๗ ปี อยู่บ้านเลขที่๒ หมู่๔ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๑๐. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ สมาชิก อบจ.ตราด ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ สำรวจพื้นที่ที่อาจเกิดปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย และสำรวจสภาพของฝายในการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง เพื่อเตรียมการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ณ บริเวณป่าชุมชน บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) สนธิกำลัง ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง